dimecres, 12 de setembre de 2018

HORES PLC FPB, CICLES, ENSENYAMENTS ESPORTIUSFORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIÓ FLORAL
1r CURS
MÒDULS
En llengua catalana
En llengua a criteri del professor/a
Operacions aux. de prep. del terreny, plantació i sembra
4 hores

Operacions bàsiques de producció i manteniment
6 hores

Operacions bàsiques d’instal·lació de jardins
4 hores

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins
4 hores

Ciències aplicades I
5 hores

Comunicació i societat I
4 hores (llengua cat, soc)
2 hores (lleng. cast, ang)
Tutoria
1 hora

Totals:
28 hores
2 hores
2n CURS
MÒDULS
En llengua catalana
En llengua a criteri del professor/a
Activitats de reg, abonament i tractament en cultius
7 hores

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions florals
5 hores

Materials de floristeria
3 hores

Ciències aplicades II

6 hores
Comunicació i societat II
4 (cat, soc)
4 (cast, anglès)
Tutoria
1

Totals
20 hores
10 hores

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècniques bàsiques d’Infermeria

11 hores
Formació i Orientació Laboral
2 hores

Operacions Administratives i documentació sanitària.
2 hores

Higiene del medi hospitalari i neteja del material

5 hores
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
4 hores

Tècniques d’ajuda odonto-estomatològiques
4 hores

Relacions amb l’equip de treball
2 hores

Totals:
14 hores
16 hores

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
Temporalització especial
1r. curs
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècniques bàsiques d’Infermeria

           11 hores
Operacions Administratives i documentació sanitària.
2 hores

Higiene del medi hospitalari i neteja del material
5 hores

Totals:
7 hores
11 hores
2n curs
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Formació i Orientació Laboral
3 hores

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
7 hores

Tècniques d’ajuda odonto-estomatològiques

7 hores
Relacions amb l’equip de treball
3 hores

Totals:
13 hores
7 hores

TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Anatomofisiologia i patologia bàsiques

4 h/s
Dispensació i venda de productes

3 h/s
Oficina de farmàcia
5 h/s

Dispensació de productes farmacèutics

7 h/s

Operacions bàsiques de laboratori

8 h/s

Formació i orientació laboral
3 h/s

Totals:
16 hores
14 hores
SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Primers auxilis
2 h/s

Dispensació de productes parafarmacèutics

10 h/s
Formulació magistral
9 h/s

Promoció de la salut

6 h/s

Empresa i iniciativa emprenedora

3 h/s

Totals:

14 hores
16 hores


TÈCNIC EN ATENCIO A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Atenció i suport psicosocial
7 hores

Atenció higiènica

3 hores
Suport domiciliari
7 hores

Primers auxilis
2 hores

Organització de l’atenció a persones en situació de dependència

4 hores
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
4 hores

FOL
3 hores

Totals:
23 hores
7 hores


SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Destreses socials

7 hores
Empresa i iniciativa emprenedora
3 hores

Suport a la comunicació
5 hores

Teleassistència
6 hores

Atenció sanitària

9 hores
Totals:
14 hores
16 horesTÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES AL MEDI NATURAL

MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre
4 hores
3 hores
Conducció de grups en bicicletes
5 hores*

Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques

4 hores
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
2 hores

Fonaments biològics, salut i primers auxilis

2 hores
Activitats físiques per a persones discapacitades
1 hora

Dinàmica de grups
2 hores

Formació i orientació laboral
2 hores

Hores de lliure disposició

2 hores
Anglès

3 hores
Totals:
16 hores
14 hores

TÈCNIC EN PERRUQUERIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Formació i orientació laboral
3 hores

Perruqueria i estilisme masculí
4 hores

Estètica de mans i peus

4 hores
Pentinats, acabats i recollits

7 hores
Anàlisi capil·lar
3 hores

Canvis de forma permanent del cabell

4 hores
Cosmètica per a perruqueria
5 hores

Totals:
15 hores
15 hores


SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècnic de tall de cabell

9 hores
Empresa i iniciativa emprenedora
3 hores

Coloració capil·lar

10 hores
Imatge corporal i hàbits saludables
4 hores

Marketing i venda en imatge personal
4 hores

Totals:
11 hores
19 hores
CICLES DE GRAU SUPERIOR

TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
3 hores

Control alimentari

6 hores
Alimentació equilibrada
10 hores

Fisiopatologia aplicada a la dietètica

7  hores
Relacions a l’entorn de treball
2 hores

Formació i Orientació Laboral
2 hores

Totals:
17 hores                     
13 hores

SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Dietoteràpia
11 hores

Microbiologia i higiene alimentària

11 hores
Educació sanitària i promoció de la salut
8 hores

Totals:
19 hores
11 hores


TÈCNIC SUPERIOR EN D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Jocs i activitats fisicorecreatives per a animació

4 hores
Activitats fisicoesportives amb objectes
5 hores

Activitats fisicoesportives individuals

8 hores
Animació i dinàmica de grups
3 hores

Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives

4 hores
Fonaments biològics i bases de la preparació física
6 hores

Totals:
14   hores
16   hores

SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Activitats fisicoesportives d'equip

13 hores
Desd.

2 hores
Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives
4 hores

Primers Auxilis i socorrisme aquàtic
5 hores

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
3 hores

Formació i orientació laboral
3 hores

Totals:
15 hores
15 hores
TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL
1r CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor
Ampliació en anglès
Context de la intervenció social

4 hores

Inserció sociolaboral

6 hores

Mediació comunitària
4 hores


Promoció de l’autonomia personal


9 hores
Metodologia de la intervenció social
4 hores


FOL
3 hores


Totals:
11 hores
10 hores
9 hores

2n CURS

MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor
Ampliació en anglès
Atenció a les unitats de convivència


9 hores
Suport a la intervenció educativa
5 hores


Sist. augmentatius i alternatius de comunic.

6 hores

Primers auxilis
2 hores


Habilitats socials

5 hores

Empresa i iniciativa emp
3 hores


TOTALS
10 hores
11 hores
9 hores
ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

    

TÈCNIC ESPORTIU LOE NIVELL 1
HORES
CATALÀ
A CRITERI

Bases del comportament esportiu
10

x
1rs auxilis
15
x

Activitat física adaptada i disc.
5

x
Org. esportiva
5
x


TÈCNIC ESPORTIU LOE NIVELL 1 CICLE FINAL
HORES
CATALÀ
A CRITERI

Bases de l’aprenentatge esportiu
25

X
Bases de l’entrenament esportiu
35
X

Esport adaptat i discapacitat
10

X
Organització i legislació esportiva
10
X

Gènere i esport
5

X

TÈCNIC ESPORTIU LOE (nivell 3)
Hores
CATALÀ
A CRITERI
Factors fisiològics de l’alt rend.
35
x

Factors psicosocials de l’alt rend.
25

x
Formació de formadors esportius
30

x
Org. I gestió aplicada a l’alt rend.
20
x